go to ZIPANGU English site  
 
 
 
    ZIPANGU    
  @Investment Insight Into Japanese Corporations  
 
 
   
Contents   February20,2009
   
         
  Asking the Top Economists    
    Toshihiro Nagahama, Chief Economist, DAI-ICHI LIFE RESEARCH INSTITUTE, INC.
Japanese Economy Will Regain Luster through Creation of Industry Driven by Expansion of Domestic Demand
 
  Feature    
    Japanfs World-Class Energy-Saving and Environmental  
  Tokyo Stock Exchange    
    Shunzo Kayanuma, Director, Corporate Communications
TOKYO STOCK EXCHANGE GROUP, INC.
Nomura Strengthens International Operations with Lehman Acquisitions
 
  Growing Overseas Presence of Japanese Securities Firms    
    Eiji Miura, Managing Director, Group Corporate Communications Department, Nomura Holdings, Inc.
Aiming to Take Over Risk Money Worldwide
Advantage Lies in Japanese Listed Companies that Have Strengthened Business Structure
 
  Growing Overseas Presence of Japanese Securities Firms    
    Yoshimasa Nagase, Executive Officer, International Planning & Administration Officer, Planning Officer, Daiwa Securities SMBC
Daiwa Securities SMBC: Triggering Further Growth with a Mega-Bank Collaboration
 
  Sector Feature    
    Rough Road Ahead for Steel and Non-Ferrous Metal Industries in 2009
Hard hit by decreased demand and market slowdown, the steel and non-ferrous metal industries have great expectations for various national economic policies that come into effect in latter half of year and the promotion of structural reform is seen as the key.
 
  Strengths and Strategy of Company Marking 100th Year in Business    
    NISSHIN STEEL CO.,LTD.
Building Position as gMajor Market Nicherh with Customer-centered, Customized Production
 
  Jasdaq Securities Exchange    
    Takashi Tsutsui, Advisor (Former President & Chief Executive Officer), Jasdaq Securities Exchange, Inc.
Aiming to Become Worldfs Preeminent Market for SMEs and Venture Business As Part of New Securities Market Group
 
  Introducing an Emerging Market Corporation    
    GREE, Inc.
 
  HASEKO Corporation    
    Atsushi Matsuzaki, General Manager, Technological Strategy Department
Shifting the Business Paradigm to Enable Earnings Growth Despite Declining Population - Focus on Serving Existing Condominiums
 
 
 
 
ZIPANGU Top Page